Mouritsen Skilte

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Danmark - gældende fra den 01.07.2020


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Mouritsen Skilte og køber imellem.

 

 

A. Tilbud og ordrebekræftelse
Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. En ordre betragtes som værende for bekræftet når køber modtager sin ordrebekræftelse. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. moms.


 

B. Annullering af ordre
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Mouritsen Skilte kan altid annullere en tidligere bekræftet ordre.


 

C. Leveringsbetingelser
Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Mouritsen Skilte afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vores leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.


 

D. Forsendelse
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Ved ekspres- og flyforsendelser, eller hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vores normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.


 

E. Fakturering og betaling
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt måned samt gebyr og kompensationsbeløb. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.


 

F. Reklamation
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Mouritsen Skilte i samme stand, som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbagekalde betaling for den leverede vare. Mouritsen Skilte vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Mouritsen Skilte ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.


 

G. Returnering
Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.


 

H. Ejendomsret
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Mouritsen Skilte, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions – og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f. eks. stanse- og prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logoer, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er Mouritsen Skiltes ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.


 

I. Produktansvar
For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.


 

J. Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Mouritsen Skiltes leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.


 

K. Garanti
Mouritsen Skilte yder som udgangspunkt 365 dages garanti fra leveringstidspunktet. Det omfatter det fysiske skilt såvel som dets montage. Garantien gælder også for belysningskilder – dog under forudsætning af at lysskiltene kun er tændt om natten (det vil sige max 10 timer i døgnet). Vores garanti omfatter ikke bannere, reklameflag og beachflag.


Læs her vores udvidede garanti for lysskilte.

Hvad kan vi hjælpe dig med?